Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met FEAST (opdrachtnemer) en u (opdrachtgever) aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming schriftelijk hierover anders is overeengekomen.

1. Totstandkoming opdracht
1.1 Een offerte is vrijblijvend. FEAST houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een gedane offerte te weigeren.

1.2 Een offerte is pas definitief wanneer deze schriftelijk dan wel via e-mail door beide partijen is aanvaard binnen de daarvoor in de offerte gestelde termijn en is herbevestigd door FEAST

1.3 Mocht er sprake zijn van onvoldoende inschrijvingen dan houdt FEAST zich het recht voor om de workshop of het event niet te laten doorgaan.

1.4 De genoemde prijzen zijn in Euro’s exclusief BTW en eventuele andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Wijzigen van de opdracht
2.1 Het wijzigen van het aantal deelnemers kan via e-mail tot 7 werkdagen voor aanvang van de workshop of het catering event. Op dat moment wordt het definitieve aantal deelnemers en de prijs bepaald. In het geval van een vermindering van meer dan 10% van het bij opdrachtbevestiging afgesproken aantal deelnemers dan wordt over dat percentage 50% van de kosten in rekening gebracht. Is er sprake van een vermeerdering van het aantal deelnemers dan kan FEAST deze personen tegen normale condities accepteren.

2.2 Wijzigt het aantal deelnemers dusdanig dat het minimale aantal deelnemers zoals aangegeven in de opdracht niet wordt gehaald dan behoudt FEAST zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten.

3. Betaling
3.1 Een betaling moet altijd worden voldaan voor de vervaldatum, tenzij anders is bepaald.

3.2 Workshop: De betaling moet minimaal 7 dagen voor de datum van de workshop volledig worden voldaan. Komt u de betalingsverplichting niet tijdig na dan behoudt FEAST zich het recht voor om de workshop te annuleren.

3.3 Bezwaren over de factuur moeten uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk dan wel via e-mail worden ingediend.

3.4 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3.5 Blijft u in gebreke met betaling binnen de afgesproken termijn dan bent u van rechtswege in verzuim. Over het verschuldigde bedrag bent u wettelijke rente verschuldigd. Deze rente wordt berekend tot en met de dag waarop de volledige betaling is voldaan.

3.6 Incassokosten en kosten voor rechtskundige bijstand gemaakt als het gevolg van niet nakoming van de betalingsverplichting zijn voor rekening van u.

4. Annuleren
4.1 Reguliere voorwaarden 
Als u een opdracht, om welke reden dan ook, geheel dan wel gedeeltelijk annuleert, bent u verplicht een schadeloosstelling te betalen aan FEAST volgens onderstaand schema, berekend over de hoofdsom of het geannuleerde gedeelte daarvan:

  1. a) Bij annulering meer dan drie maanden voor de overeengekomen datum bent u niet verplicht tot enige schadevergoeding.
  2. b) Bij annulering meer dan twee maanden voor de overeengekomen datum bent u verplicht 15% van de hoofdsom aan FEAST te betalen.
  3. c) Bij annulering meer dan 1 maand voor de overeengekomen datum bent u verplicht 35% van de hoofdsom aan FEAST te betalen.
  4. d) Bij annulering meer dan 14 dagen voor de overeengekomen datum bent u verplicht 60% van de hoofdsom aan FEAST te betalen.
  5. e) Bij annulering meer dan 7 dagen voor de overeengekomen datum bent u verplicht 85% van de hoofdsom aan FEAST te betalen.
  6. f) Bij annulering gelijk aan of minder dan 7 dagen voor de overeengekomen datum bent u verplicht 100% van de hoofdsom aan FEAST te betalen.

4.2 Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag waarop de annulering, schriftelijk of via email, FEAST heeft bereikt.

4.3 FEAST houdt zich het recht voor om in het geval van onvoldoende aanmeldingen een workshop niet door te laten gaan. U wordt hier uiterlijk 3 werkdagen van te voren over geïnformeerd. Eventuele aanbetalingen worden in dat geval terugbetaald.

4.4 Gift Cards zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van de diensten zoals vermeld op de website. Eenmaal aangeschafte bonnen zijn niet geheel of gedeeltelijk inwisselbaar voor geld. Bonnen zijn geldig tot 1 jaar naar uitgifte (datum vermeld op voorkant van de aangeschafte bon). Indien het tegoed niet volledig wordt gebruikt is er geen recht op restitutie van het resterende gedeelte.

5. Eigendom
5.1 Alle serviesgoederen, linnengoed en andere door FEAST  geleverde non consumptieve goederen blijven haar eigendom. Mochten deze goederen op de locatie achterblijven dan moeten deze door u aan FEAST worden geretourneerd.

5.2 Vermissing dan wel schade door u toegebracht aan eigendommen van FEAST of het door haar gehuurde worden als meerkosten in rekening gebracht op de factuur.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Van deelnemers wordt verwacht dat zij alle instructies van FEAST opvolgen, met name die over veiligheid. Doet u dat niet en volgt hier schade uit in welke vorm dan ook dan bent u daarvoor aansprakelijk.

6.2 FEAST is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel ten gevolge van deelname aan de door haar verzorgde activiteit.

6.3 Voor schade aan of verlies dan wel diefstal van de door u meegebrachte eigendommen is FEAST niet aansprakelijk.

6.4 Mocht FEAST aansprakelijk zijn voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, of als dit hoger is, de door de assuradeur van FEAST te verstrekken uitkering.

7. Overmacht
7.1 Mocht als gevolg van overmacht FEAST de overeenkomst niet zelf kunnen uitvoeren dan zorgt zij voor passende vervanging. U wordt hiervan tijdig, doch uiterlijk 48 uur van te voren over geïnformeerd.

7.2 Is passende vervanging niet mogelijk dan volgt annulering van de opdracht en restitutie van het reeds voldane bedrag.

8. Toepasselijk recht
8.1 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die niet minnelijk kunnen worden beslecht zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost Brabant.

Wilt u onze AVG lezen? => AVG